Fundusze europejskie skierowane bezpośrednio na wieś


Unia Europejska określiła cele na jakie można uzyskać środki finansowe skierowane bezpośrednio dla wsi.

Fundusze europejskie skierowane bezpośrednio na wieś

Unia Europejska określiła cele na jakie można uzyskać środki finansowe skierowane bezpośrednio dla wsi.

Jest to przede wszystkim wspieranie inwestycji poprawiających infrastrukturę, zaopatrzenie ludności i podmiotów gospodarczych na wsi w energię elektryczną, poprawa warunków nauczania (np. dostęp do internetu, nauka języków obcych, dojazdy do szkół), poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych (promocja zdrowia). Inwestycje powinny obejmować budowę nowych obiektów lub remonty już istniejących.

Wspierana finansowo jest także aktywizacja zawodowa młodzieży, osób niepełnosprawnych, niepracujących kobiet, osób powyżej 50 roku życia, imigrantów i mniejszości etnicznych.

Promowane są przyjazne dla środowiska usługi i produkty tzn. rolnictwo ekologiczne, ekoturystyka i agroturystyka. Wprowadzanie nowych technologii w rolnictwie służących bezpieczeństwu rolnictwa i zwierząt.

Również podnoszenie poziomu efektywności rolnictwa i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb. Wyrównywanie szans uczniów z defektami rozwojowymi i problemami zdrowotnymi, zwiększanie ich dostępu do edukacji, poprzez tworzenie dla nich miejsc nauki.

Ułatwianie dostępu do kształcenia na wyższych uczelniach dla młodzieży z obszarów wiejskich i najbiedniejszych obszarów w miastach m.in. poprzez kształcenie na odległość. Możliwe jest również finansowanie rozwoju obszarów rolniczych objętych programem NATURA 2000.

Poprawa środowiska wodnego na terenach rekreacyjnych oraz mogących służyć rozwojowi turystyki i agroturystyki – budowa systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych na wsiach.