Fundusze w Przedsiębiorstwie


Fundusz czyli inaczej kapitał przedsiębiorstwa jest to określona część środków pieniężnych mających swoje przeznaczenie.

Fundusze w Przedsiębiorstwie

Fundusz czyli inaczej kapitał przedsiębiorstwa jest to określona część środków pieniężnych mających swoje przeznaczenie.

Środki te dzielimy ze względu na źródło ich pochodzenia: kapitał własny i kapitał obcy. firmaKapitał własny to środki pieniężne wniesione przez właścicieli, inwestorów, udziałowców, akcjonariuszy i wspólników oraz środki własne wygospodarowane przez przedsiębiorstwo w toku działalności. Szczegółowo możemy podzielić je na: kapitał powierzony /aport finansowy lub rzeczowy właścicieli/, kapitał samofinansowania / zysk zatrzymany w firmie z prowadzonej działalności/.

Kapitały własne w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa mają różne nazwy: - w spółce akcyjnej – kapitał akcyjny - w spółce z o.o. – kapitał udziałowy - w spółce cywilnej – kapitał właściciela - w spółdzielni – fundusz udziałowców - w przedsiębiorstwach państwowych – fundusz założycielski Kapitały samofinansowania stanowią środki wygospodarowane z zysku: - w spółce akcyjnej i spółce z o.o. – kapitał zapasowy i rezerwowy - w spółdzielni – fundusz zasobowy - w przedsiębiorstwie państwowym – fundusz przedsiębiorstwa

Tworzenie kapitału rezerwowego i zapasowego jest obowiązkowe w spółkach akcyjnych i z o.o. i zwiększa się go o co najmniej 8% odpisów z zysków netto. Kapitał własny pełni bardzo ważną funkcję w firmie, ponieważ pozostaje bezterminowo do dyspozycji oraz jest zabezpieczeniem dla ewentualnych wierzycieli. Wysokość tego kapitału powinna kształtować się na poziomie umożliwiającym prowadzenie inwestycji, prac rozwojowych lub zaciągania kredytów.

Kapitał rezerwowy tworzy się w warunkach niepewności gospodarczej – rezerwa na pokrycie należności lub pokrycie niedoborów. Fundusz specjalnego przeznaczenia służy wyłącznie na ściśle określony cel np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne fundusze np. Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy, które funkcjonują na podstawie odpowiednich regulaminów.