Program rozwoju obszarów wiejskich


Zwany w skrócie PROW umożliwia dofinansowanie dla wsi m.in. rolnictwa indywidualnego w zakresie szkolenia zawodowego rolników, działalności młodych rolników oraz modernizację istniejących gospodarstw, poprawę jakości produkcji rolnej.

Program rozwoju obszarów wiejskich

Zwany w skrócie PROW umożliwia dofinansowanie dla wsi m.in. rolnictwa indywidualnego w zakresie szkolenia zawodowego rolników, działalności młodych rolników oraz modernizację istniejących gospodarstw, poprawę jakości produkcji rolnej.

Możliwe jest także wspieranie tworzenia grup producentów rolnych, rekompensowanie strat spowodowanych wdrażaniem działań poprawiających środowisko oraz podejmowanie przez rolników innej działalności.

Przedsiębiorstwa działające na wsi mogą występować o środki na modernizację gospodarstw, inwestowanie w przetwórstwo i obrót artykułami rolnymi. Mogą też przystępować do programów ochrony jakości, oraz korzystać z usług doradczych, a także uzyskać środki za straty spowodowane wdrażaniem działań korzystnych dla środowiska oraz wiele innych.

Natomiast mikroprzedsiębiorstwa mają możliwość otrzymania środków na inwestycje związane z rozwojem ich działalności. W ramach PROW posiadacze gruntów mogą otrzymać środki finansowe na ich zalesianie, natomiast jednostki samorządu terytorialnego na scalanie gruntów dla starostw, na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, projekty dotyczące gospodarki odpadami, wytwarzania, dystrybucji i przesyłu energii oraz ciepła produkowanych z odnawialnych źródeł.

Ponadto na tworzenie lokalnych strategii rozwoju, na współpracę międzyregionalną oraz międzynarodową oraz wiele innych. Przeznaczone są także pieniądze na działania informacyjne i promocyjne dla grup producentów rolnych, w celu zwiększenia popytu na ich produkty rolne.